018 - 24 12 20

malardalenrent@gmail.com

Allmänna Villkor Mälardalenrent Städtjänster

1. Definitioner

Mälardalenrent AB = Utföraren av städtjänst / uppdraget,

Beställare = Kund,

Bostad eller lokal där tjänsten ska utföras = Objekt

Dessa Allmänna villkor gäller för Mälardalenrents samtliga städtjänster och innefattar även ”checklistor med arbetsmoment” för de olika städtjänsterna samt vår ”garantiutfästelse” vilka återfinns på www.malardalenrent.se.

I det fall ett villkor gäller en specifik städtjänst är städtjänsten namngiven inom (parentes).

6. Reklamation och garanti

Mälardalenrent AB / Utföraren lämnar garanti på den utförda tjänsten. Garantin som lämnas återfinns på www.malardalenrent.se. Garantin gäller enbart så länge Kunden vidtagit de åtgärder som stipuleras enligt detta avtal.

Utförarens garanti gäller normalt i 10-dagar efter utfört städuppdrag och innebär att Utföraren kostnadsfritt kommer tillbaka inom två arbetsdagar och åtgärdar det reklamationen avser, såvida det reklamerade ingår i garantin. Kundens reklamationer och Utförarens åtgärder ska följa Konsumenttjänstlagens bestämmelser härom.

2. Bokningar

Bokning sker genom beställning på www.malardalenrent.se. För att bokningen ska vara bekräftat förutsätts att Kunden har fyllt i beställningen av uppdraget korrekt samt därefter accepterat Utförarens offert.

Mälardalenrent AB förbehåller sig rätten att ställa in bokat tillfälle. Detta meddelas Kunden före uppdragets starttid.

 

Kunden kan alltid av- eller omboka uppdraget kostnadsfritt såvida av- eller ombokningen sker tidigare än fem dagar för uppdragets planerad utförande.

Av- och ombokning måste ske fem dagar före den avsedda dagen som Utföraren ska utföra uppdraget på annars debiteras 50% av det offererade priset

Om Utföraren flyttstädat en bostadsrätt som sålts gäller garantin både säljare och köpare. Dvs om köparen inspekterar städningen och anser att den inte uppfyller kraven i garantin och Utföraren anser att reklamationen är adekvat så åtgärdar Utföraren enligt reklamationen.

Om Kunden beställer tjänsten flyttstädning och Objektet är en hyresrätt och flyttstädningen besiktigas av en besiktningsman, är det viktigt att Kunden spar inspektionsprotokollet som upprättas för att garantin ska gälla. Om Kunden är bosatt i hyresrätt och beställer flyttstädstjänsten måste inspektion således beställas och genomföras inom 10-dagar efter utförd flyttstädning.

Vid så kallade ”sista minuten beställningar av flyttstädning” så gäller inte garantin samt att det även förutsätter att Kunden erlagt full betalning av flyttstädningen i förskott.

3. RUT-avdrag

När Kunden beställer en städtjänst av Utföraren som berättigar till skattereduktion (RUT-avdrag) så sköter Utföraren allt pappersarbete gällande detta. Det är emellertid viktigt att som Kunden känner till reglerna för RUT-avdraget. En sammanställning av de viktigaste punkterna finns att läsa på www.malardalenrent.se/rut-avdrag alternativt på www.skatteverket.se. Det är Kunden som ansvarar för att adressen där städtjänsten ska utföras är berättigad till RUT-avdraget.

7. Ansvarsbegränsningar

a. Mälardalenrent AB / Utföraren ansvarar inte för skada som uppstår på Objektet såvida det inte kan visas att skadan uppstått på grund av oaktsamhet eller uppsåt av Utföraren.

b. Mälardalenrent AB / Utföraren ansvarar inte för skada som uppstått med anledning av att Kunden inte fullgjort vad som ankommer på denna enligt detta avtal och att skadan är en följd av denna underlåtelse.

4. Dödsbo
Om städningen gäller ett dödsbo har dödsboet ej rätt till rutavdrag enligt skatteverkets regler. Vid beställning för dödsboets räkning blir beställaren ansvarig för dödsboets skyldigheter såvida dödsboet inte fullgöra dessa.

c. Mälardalenrent ABs / Utförarens garantier gäller inte för uppdrag där Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt detta avtal och om underlåtenheten försvårat Utförarens uppfyllelse av garantin.

d. Mälardalenrent AB / Utföraren ansvarar aldrig för ren förmögenhetsskada, indirekt skada eller utebliven vinst eller förluster hos Kunden.

5. Bostadens skick, material och förhållningsregler

a. Priset i offerten är relaterat till en uppskattad tidsåtgång för att städa objektet. Priset i den lämnade offerten kan behöva justeras om det efter inspektion visar sig att objektet som skall städas är grovsmutsigt och mer tid än normalt kommer att behövas för att uppnå garanterat resultat.

e. Mälardalenrent AB / Utföraren betalar aldrig ut någon ekonomisk ersättning om Kunden självmant åtgärdar en eventuell brist i flyttstädningen.

f. Garantin täcker ej fönsterputs då temperaturen är -5 grader C eller kallare.

 

 

b. Vid inspektion av städobjekt som är grovsmutsigt fotograferas det som är i onormalt skick och sedan kontaktas Kunden i syfte att informeras om det som inte är normalt. Därefter kommer en ny offert att presenteras för Kunden.

g. Garantin täcker ej heller de ytor som inte kan rengöras med Cif som innehåller ett sandliknande slipmedel eller i de fall smuts är så pass ingrott att inte ens detta hjälper.

c. Skulle Objektet vara i så dåligt skick att Utföraren bedömer att det inte utan oskäliga kostnader eller arbetsinsatser kunna uppfylla garantierna för arbetet (och avstår därmed uppdraget), så debiteras Kunden för resa + 1 timme / person.

8. Betalning

Priset framgår av offerten som Kunden har accepterat om inget annat uppstått inom uppdraget som förändrat priset.

Resetillägg tillkommer på priset enligt prislistan.

d. Kunden måste i god tid innan uppdraget ska utföras, upplysa Utföraren om det är någon del av städobjektet som är trasigt, ömtåligt eller som av andra orsaker inte kan städas på normalt sätt, vilket leder till att Utförarens garantier inte fullt ut kan tillämpas. Med normalt menas i detta fall, dammsugning, våt eller fuktig mopp och rengöring med neutralt allrengöringsmedel. Om det finns ytor i badrum och kök som inte tål sura medel som används för avkalkning måste beställaren också lämna information till Utföraren om detta. Utföraren tar inte ansvar för någonting som inte kan städas på ett normalt sätt med metoder och rengöringsmedel som är brukligt med avseende på den yta som skall rengöras. 

Fakturan mailas till Kunden med 10-dagars betalningsvillkor om inget annat är överenskommet.

Anmärkningar på fakturan ska göras inom 10-dagar.

Kreditkontroll görs alltid vid bokning om inte överenskommelse om fullständig förskottsbetalning görs innan.

Vid godkänd kreditkontroll mailas en faktura ut som standard efter att flytten / städningen är utförd. Om Kunden är belastad med en betalningsanmärkning kommer Utföraren att kräva förskottsbetalning för uppdraget.

e. (Gäller flyttstädning) Objektet ska vara helt tömt vid flyttstädning. Om ej tillval gjorts eller annat är överenskommet utförs städningen endast runt befintliga saker. Betalningen för hela flyttstädningen kommer att ske oaktat att det inte går att genomföra denna fullt ut och detta beror på Kunden.

Om fakturan inte betalats inom utställt datum tillkommer en påminnelseavgift.

Mälardalenrent AB förbehåller sig rätten att debitera ränta samt ersättning för de extra kostnader som är förenade med dröjsmålet.

 

f. El & vatten måste finnas i bostaden annars kan Utföraren inte ge garanti på städtjänsten.

Fakturan ställs ut från Mälardalenrent AB med Org nr: 556848-9644 som är en bifirma till Svenska Mälardalen Group AB. Bolaget innehar F-skatt och är momspliktigt.

All eventuell timdebitering räknas för arbetad timme/person.

g. (Gäller flyttstädning) Frys skall vara avfrostad när Utföraren påbörjar flyttstädningen om Kunden inte beställt avfrostning som tillval. Garantin gäller ej om frysen inte är avfrostad och Kunden inte beställt avfrostning. Vid tillval av avfrostning sker avfrostningen under den tid som Utföraren arbetar med Objektet i övrigt. Det skall finnas ett läckageskydd samt en fungerande avfrostningstapp på frysen.

9. Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas  i samband med besök på Mälardalenrent ABs hemsida, används för förberedelse och administration av produkter och tjänster samt i syfte att uppfylla åtaganden enligt avtal och vad som kan uppstå i övrigt i relationen mellan Utföraren och Kunden samt i enlighet med Dataskyddsförordningen.h. (Gäller för de städtjänster där fönsterputs ingår eller har valts separat). Kunden måste garantera att fönstren går att öppna och stänga obehindrat. Om Utföraren bedömer att fönstren inte har normal funktionalitet förbehåller Utföraren sig rätten att avstå fönsterputsen om sådan ingår i städuppdraget eller enbart välja att putsa insida (mot rum) och utsida (mot gata/gård) av fönstren.

Utföraren förbehåller sig också rätten att avstå fönsterputs om sådan ingår i uppdraget när fönster är trasiga, innehåller sprickor eller fönster där fönsterkitt har börjat släppa.

När Mälardalenrent AB anlitas för städuppdrag sparas vissa av  personuppgifterna i minst 7 år i syfte att följa bestämmelserna i bokföringslagen

i. Utföraren städar ingenting som behöver monteras ner, skruvas isär, flyttas eller liknande, t.ex slutna element som kräver demontering för att kunna städa emellan, eller badkars fronter som inte demonterats i förväg. UNDANTAG: Vattenlås under handfat och demontering av badkarsfront kan väljas som tillval.

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling och för marknadsföringsändamål Med anledning av att Kunden ingår detta avtal så medger Kunden att Mälardalenrent AB äger rätt att behandla personuppgifterna i enlighet med detta.

j. Avlägsnande av tejprester, rester av fästkuddar, färgfläckar och solfilm på fönster omfattas inte av uppdraget såvida detta inte särskilt överenskommits.

Om Kunden vill få information om vilka personuppgifter som behandlas alternativt begära att personuppgifter ska raders så kan detta begäras skriftligt på nedanstående adress.

Mälardalenrent AB
Verkstadsgatan 2
75323 Uppsala

k. Ingrodda och svårborttagna fläckar, feta fläckar och nikotinfläckar måste anmälas till oss innan uppdraget påbörjas annars har Mälardalenrent rätt att omförhandla priset för städtjänsten. Till svårborttagna fläckar räknas alla fläckar som ej går att avlägsna med icke repande skursvamp tillsammans med medel av typen Cif och där risk föreligger att ytskiktet skadas om andra metoder än ickerepande skursvamp med Cif tillämpas.

Registrering vid besök på våra webbsidor
Vid besök av Mälardalens ABs webbsidor sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. Andra uppgifter som registreras vid besök på dessa sidor är vilket operativsystem som används, vilka sidor som besöks, vilket land Kunden befinner sig i samt vilken typ av enhet som används. Cookies kan i vissa fall lagras.

l. (Gäller flyttstädning eller om ugnsrengöring har valts som tillval) Om Objektet har en ugn som har pyrolysemalj måste Kunden informera om detta vid bokning. Detta eftersom man ej skall använda vanlig ugnsrengöring ugn med pyrolysemalj. Utföraren ansvarar ej för ugnen om vi inte blivit informerade om detta innan flyttstädningen påbörjats.

 

Ändamål
Uppgifterna av dig som besökare på våra webbsidor kan samlas in av tredje part och hanteras för att säkra den tekniska funktionaliteten, kunna optimera våran verksamhet och din användarupplevelse av våra webbsidor, samt för att på bästa sätt kunna dirigera dig som kund till den information du förväntar dig att få av oss.

m. (Gäller för de städtjänster där fönsterputs ingår eller har valts separat) Utföraren tillhandahåller ej några liftar, långa stegar eller förlängningsarmar för t. ex putsning av fönster eller balkongglas. Utföraren medtar en 3-trappstege som räcker för en normal takhöjd på 2.5m. Om en högre behövs måste Kunden se till att en sådan finns på plats när Utföraren kommer. Garantin täcker ej sådant som Utföraren inte kommer åt om högre stege ej finns tillgänglig.

10. Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras i Uppsala tingsrätt. Svensk lag ska tillämpas.

n. (Gäller flyttstädning) Om Kunden inte lämnat in nyckeln i förväg och väljer att släppa in Utföraren på plats, så väntar Utföraren max 30 minuter utöver inbokad tid därefter utgår full kostnad för städuppdraget.

 

Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, reklam- och analyspartners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Kakor & Integritets policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Behandling av personuppgifterPersonuppgifter som lämnas i samband med besök på Mälardalenrent ABs hemsida, används för förberedelse och administration av produkter och tjänster samt i syfte att uppfylla åtaganden enligt avtal och vad som kan uppstå i övrigt i relationen mellan Utföraren och Kunden samt i enlighet med Dataskyddsförordningen.När Mälardalenrent AB anlitas för städuppdrag sparas vissa av personuppgifterna i minst 7 år i syfte att följa bestämmelserna i bokföringslagenPersonuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling och för marknadsföringsändamål Med anledning av att Kunden ingår detta avtal så medger Kunden att Mälardalenrent AB äger rätt att behandla personuppgifterna i enlighet med detta.Om Kunden vill få information om vilka personuppgifter som behandlas alternativt begära att personuppgifter ska raders så kan detta begäras skriftligt på nedanstående adress.Mälardalenrent AB Verkstadsgatan 2 75323 UppsalaRegistrering vid besök på våra webbsidorVid besök av Mälardalens ABs webbsidor sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. Andra uppgifter som registreras vid besök på dessa sidor är vilket operativsystem som används, vilka sidor som besöks samt vilken typ av enhet som används. Cookies kan i vissa fall lagras.ÄndamålUppgifterna av dig som besökare på våra webbsidor kan samlas in av tredje part och hanteras för att säkra den tekniska funktionaliteten, kunna optimera våran verksamhet och din användarupplevelse av våra webbsidor, samt för att på bästa sätt kunna dirigera dig som kund till den information du förväntar dig att få av oss.
Save settings
Cookies settings

Offertförfrågan

Dina kontaktuppgifter

Boka städtjänst direkt online

Välj städtjänst och datum. Fyll i dina uppgifter och gå vidare till betalning.

Kontakta oss om du inte hittar en dag som passar.

Mail: malardalenrent@gmail.com Mobil: 018-241220

Offertförfrågan

Tyvär kan vi inte ge ett fast på det valet du gjort. Vänligen fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig inom kort.

Information om lediga tider och prisuppgifter hittar ni i bokningssystemet.

För övriga frågor går det bra att mejla oss eller ange en tid när ni vill bli uppringd.