Allmänna villkor

Allmänna Villkor Hemstädning och Flyttstädning

 1. Definitioner

Mälardalenrent AB = Utföraren av städtjänst / uppdraget, 

Beställare = Kund, 

Bostad eller lokal där tjänsten ska utföras = Objekt

Dessa Allmänna villkor för Mälardalenrents gäller för bl a uppdrag inom flyttstädningar innefattar även ”checklista” och ”garantiutfästelse” vilka återfinns på www.malardalenrent.se.

 1. Bokningar

Bokning sker genom beställning på www.malardalenrent.se. För att bokningen ska vara bekräftat förutsätts att Kunden har fyllt i beställningen av uppdraget korrekt samt därefter accepterat Utförarens offert. 

Mälardalenrent AB förbehåller sig rätten att ställa in bokat tillfälle. Detta meddelas Kunden före uppdragets starttid.

Kunden kan alltid av- eller omboka uppdraget kostnadsfritt såvida av- eller ombokningen sker tidigare än fem dagar för uppdragets planerad utförande.

Av- och ombokning måste ske fem dagar före den avsedda dagen som Utföraren ska utföra uppdraget på annars debiteras 50% av det offererade priset. 

 1. RUT-avdrag

När Kunden beställer en städtjänst av Utföraren som berättigar till skattereduktion (RUT-avdrag) så sköter Utföraren allt pappersarbete gällande detta. Det är emellertid viktigt att som Kunden känner till reglerna för RUT-avdraget. Det går att läsa om RUT-avdraget samt kontrollera storleken på sin RUT-avdragspott via denna länk: www.skatteverket.se. Det är Kunden som ansvarar för att adressen där städtjänsten ska utföras är berättigad till RUT-avdraget.

 1. Dödsbo
  Om städningen gäller ett dödsbo har dödsboet ej rätt till rutavdrag enligt skatteverkets regler. Vid beställning för dödsboets räkning blir beställaren ansvarig för dödsboets skyldigheter såvida dödsboet inte fullgöra dessa.
 1. Bostadens skick, material och förhållningsregler
 1. Priset i offerten är relaterat till en uppskattad tidsåtgång för att städa objektet. Priset i den lämnade offerten kan behöva justeras om det efter inspektion visar sig att objektet som skall städas är grovsmutsigt och mer tid än normalt kommer att behövas för att uppnå garanterat resultat.  
 1. Vid inspektion av städobjekt som är grovsmutsigt fotograferas det som är i onormalt skick och sedan kontaktas Kunden i syfte att informeras om det som inte är normalt. Därefter kommer en ny offert att presenteras för Kunden.
 1. Skulle Objektet vara i så dåligt skick att Utföraren bedömer att det inte utan oskäliga kostnader eller arbetsinsatser kunna uppfylla garantierna för arbetet (och avstår därmed uppdraget), så debiteras Kunden för resa + 1 timme / person.
 1. Kunden måste i god tid innan uppdraget ska utföras, upplysa Utföraren om det är någon del av städobjektet som är trasigt, ömtåligt eller som av andra orsaker inte kan städas på normalt sätt, vilket leder till att Utförarens garantier inte fullt ut kan tillämpas. Med normalt menas i detta fall, dammsugning, våt eller fuktig mopp och rengöring med neutralt allrengöringsmedel. Om det finns ytor i badrum och kök som inte tål sura medel som används för avkalkning måste beställaren också lämna information till Utföraren om detta. Utföraren tar inte ansvar för någonting som inte kan städas på ett normalt sätt med metoder och rengöringsmedel som är brukligt med avseende på den yta som skall rengöras.
 1. Objektet ska vara helt tömt vid flyttstädning. Om ej tillval gjorts eller annat är överenskommet utförs städningen endast runt befintliga saker. Betalningen för hela  flyttstädningen kommer att ske oaktat att det inte går att genomföra denna fullt ut och detta beror på Kunden.
 1. El & vatten måste finnas i bostaden annars kan Utföraren inte ge garanti på flyttstädningen.
 1. Frys skall vara avfrostad när Utföraren påbörjar flyttstädningen om Kunden inte beställt avfrostning som tillval. Garantin gäller ej om frysen inte är avfrostad och Kunden inte beställt avfrostning. Vid tillval av avfrostning sker avfrostningen under den tid som Utföraren arbetar med Objektet i övrigt. Det skall finnas ett läckageskydd samt en fungerande avfrostningstapp på frysen.
 1. Kunden måste garantera att fönstren går att öppna och stänga obehindrat. Om Utföraren bedömer att fönstren inte har normal funktionalitet förbehåller Utföraren sig rätten att avstå fönsterputsen om sådan ingår i städuppdraget eller enbart välja att putsa insida (mot rum) och utsida (mot gata/gård) av fönstren. 

Utföraren förbehåller sig också rätten att avstå fönsterputs om sådan ingår i uppdraget när fönster är trasiga, innehåller sprickor eller fönster där fönsterkitt har börjat släppa.

   

 1. Utföraren städar ingenting som behöver monteras ner, skruvas isär, flyttas eller liknande, t.ex slutna element som kräver demontering för att kunna städa emellan, eller badkars fronter som inte demonterats i förväg. UNDANTAG: Vattenlås under handfat kan väljas som tillval. 
 1. Avlägsnande av färgrester, klisterlappar omfattas inte av uppdraget såvida detta inte särskilt överenskommits.
 1. Om Objektet har en ugn som har pyrolysemalj måste Kunden informera om detta vid bokning. Detta eftersom man ej skall använda vanlig ugnsrengöring ugn med pyrolysemalj. Utföraren ansvarar ej för ugnen om vi inte blivit informerade om detta innan flyttstädningen påbörjats.
 1. Utföraren tillhandahåller ej några liftar, långa stegar eller förlängningsarmar för t. ex putsning av fönster eller balkongglas. Utföraren medtar en 3-trappstege som räcker för en normal takhöjd på 2.5m. Om en högre behövs måste Kunden se till att en sådan finns på plats när Utföraren kommer. Garantin täcker ej sådant som Utföraren inte kommer åt om högre stege ej finns tillgänglig.
 1. Om Kunden inte lämnat in nyckeln i förväg och väljer att släppa in Utföraren på plats, så väntar Utföraren max 30 minuter utöver inbokad tid därefter utgår full kostnad för städuppdraget. 
 1. Reklamation och garanti

Mälardalenrent AB / Utföraren lämnar garanti på den utförda tjänsten. Garantin som lämnas återfinns på www.malardalenrent.se. Garantin gäller enbart så länge Kunden vidtagit de åtgärder som stipuleras enligt detta avtal.

Utförarens garanti gäller normalt i 3 dagar efter utfört städuppdrag och innebär att Utföraren      kostnadsfritt kommer tillbaka inom tre arbetsdagar och åtgärdar det reklamationen avser, såvida det reklamerade ingår i garantin. Kundens reklamationer och Utförarens åtgärder ska följa Konsumenttjänstlagens bestämmelser härom.

Om Utföraren flyttstädat en bostadsrätt som sålts gäller garantin både säljare och köpare. Dvs om köparen inspekterar städningen och anser att den inte uppfyller kraven i garantin och Utföraren anser att reklamationen är adekvat så åtgärdar Utföraren enligt reklamationen. 

Om Kunden beställer tjänsten och Objektet är en hyresrätt och flyttstädningen besiktigas utförd av en besiktningsman, är det viktigt att Kunden spar inspektionsprotokollet som upprättas för att garantin ska gälla. Om Kunden är bosatt i hyresrätt och beställer flyttstädstjänsten måste inspektion således beställas och genomföras inom 3 dagar efter utförd flyttstädning. 

Vid så kallade ”sista minuten beställningar av flyttstädning” så gäller inte garantin samt att det även förutsätter att Kunden erlagt full betalning av flyttstädningen i förskott.

 1. Ansvarsbegränsningar

a) Mälardalenrent AB / Utföraren ansvarar inte för skada som uppstår på Objektet såvida det inte kan visas att skadan uppstått på grund av oaktsamhet eller uppsåt av Utföraren.

b) Mälardalenrent AB / Utföraren ansvarar inte för skada som uppstått med anledning av att Kunden inte fullgjort vad som ankommer på denna enligt detta avtal och att skadan är en följd av denna underlåtelse.

c) Mälardalenrent ABs / Utförarens garantier gäller inte för uppdrag där Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt detta avtal och om underlåtenheten försvårat Utförarens uppfyllelse av garantin.

d) Mälardalenrent AB / Utföraren ansvarar aldrig för ren förmögenhetsskada, indirekt skada eller utebliven vinst eller förluster hos Kunden.

e) Mälardalenrent AB / Utföraren betalar aldrig ut någon ekonomisk ersättning om Kunden självmant åtgärdar en eventuell brist i flyttstädningen.

f) Garantin täcker ej fönsterputs då temperaturen är -5 grader C eller kallare.

g) Garantin täcker ej heller de ytor som inte kan rengöras med Cif som innehåller ett sandliknande slipmedel eller i de fall smuts är så pass ingrott att inte ens detta  hjälper.

 1. Betalning

Priset framgår av offerten som Kunden har accepterat om inget annat uppstått inom uppdraget som förändrat priset.

Resetillägg tillkommer på priset enligt prislistan. 

Fakturan mailas till Kunden med 15 dagars betalningsvillkor om inget annat är överenskommet. 

Anmärkningar på fakturan ska göras inom 10 dagar.

Kreditkontroll görs alltid vid bokning om inte överenskommelse om fullständig förskottsbetalning görs innan.

Vid godkänd kreditkontroll mailas en faktura ut som standard efter att flytten / städningen är utförd. Om Kunden är belastad med en betalningsanmärkning kommer Utföraren att kräva förskottsbetalning för uppdraget.

Om fakturan inte betalats inom utställt datum tillkommer en påminnelseavgift.

Mälardalenrent AB förbehåller sig rätten att debitera ränta samt ersättning för de extra kostnader som är förenade med dröjsmålet.

Fakturan ställs ut från Mälardalenrent AB med Org nr: 556848-9644 som är en bifirma till Svenska Mälardalen Group AB. Bolaget innehar F-skatt och är momspliktigt.

All eventuell timdebitering räknas för arbetad timme/person.

 1. Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas  i samband med besök på Mälardalenrent ABs hemsida, används för förberedelse och administration av produkter och tjänster samt i syfte att uppfylla åtaganden enligt avtal och vad som kan uppstå i övrigt i relationen mellan Utföraren och Kunden samt i enlighet med Dataskyddsförordningen.

När Mälardalenrent AB anlitas för städuppdrag sparas vissa av  personuppgifterna i minst 7 år i syfte att följa bestämmelserna i bokföringslagen

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling och för marknadsföringsändamål Med anledning av att Kunden ingår detta avtal så medger Kunden att Mälardalenrent AB äger rätt att behandla personuppgifterna i enlighet med detta.

Om Kunden vill få information om vilka personuppgifter som behandlas alternativt begära att personuppgifter ska raders så kan detta begäras skriftligt på nedanstående adress. 

Mälardalenrent AB
Verkstadsgatan 2
75323 Uppsala

Registrering vid besök på våra webbsidor
Vid besök av Mälardalens ABs webbsidor sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. Andra uppgifter som registreras vid besök på dessa sidor är vilket operativsystem som används, vilka sidor som besöks, vilket land Kunden befinner sig i samt vilken typ av enhet som används. Cookies kan i vissa fall lagras.

Ändamål
Uppgifterna av dig som besökare på våra webbsidor kan samlas in av tredje part och hanteras för att säkra den tekniska funktionaliteten, kunna optimera våran verksamhet och din användarupplevelse av våra webbsidor, samt för att på bästa sätt kunna dirigera dig som kund till den information du förväntar dig att få av oss.

 1. Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras i Uppsala tingsrätt. Svensk lag ska tillämpas.